Dienstenwijzer

Wij maken graag helder voor u wat u van onze dienstverlening mag verwachten. Daarom hebben wij voor u een dienstenwijzer opgesteld waarin wij u onder meer informeren over welke dienstverlening wij u bieden, onze relatie met en positie ten opzichte van de verschillende aanbieders van verzekeringen en waar u terecht kunt bij klachten.

Onze dienstenwijzer voldoet aan de wettelijke vereisten.

Gedragscode
Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair
de Bruijn Assurantiën
Hoogstraat 89
3137 ZD Vlaardingen
Website: www.dbah.nl
Telefoon: 010-4603100
Fax: 010-4601616
E-mailadres: info@dbah.nl

Inleiding
Geachte cliënt,
1. De verzekerings- en bankenbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van hypotheken en verzekeringen.
Daarom is binnen de verzekeringsbedrijfstak een Code opgesteld. Deze Code schrijft voor aan welke punten assurantiekantoren minimaal aandacht moeten besteden in de voorlichting aan en advisering van consumenten. Het betreft hier de Gedragscode Informatieverstrekking
Dienstverlening Intermediair, de GIDI.
2. Ons kantoor heeft deze Code onderschreven. In onze voorlichting trachten wij dan ook zo goed mogelijk te voldoen aan de inhoud van deze Code.
3. De complete tekst van deze gedragscode kunt u op de website van het Verbond van Verzekeraars, de belangenorganisatie van verzekeraars, opvragen; www.verzekeraars.nl.

Wie zijn wij?
1. Wij zijn adviseurs op het gebied van hypotheken, verzekeringen en andere financiële diensten. Onze taak is het om samen met u een inventarisatie te maken van de risico's waar u mee te maken hebt.
Vervolgens gaan wij met u na welke risico's verzekerd moeten worden. Hierbij geven wij adviezen welke producten naar ons oordeel het beste aansluiten bij uw wensen en
persoonlijke omstandigheden.
2. Naast deze advisering begeleiden wij ook de contacten tussen u en de banken en
verzekerings-maatschappijen waarbij u de hypotheek of verzekeringen onderbrengt.

Onze diensten: Algemeen
Wij kunnen u adviseren op het gebied van:
1. schadeverzekeringen. Met dit soort verzekeringen kunt u schade vergoed krijgen die u lijdt voor het geval dat u bijvoorbeeld ziek wordt en daardoor niet meer kunt werken, uw bagage tijdens een vakantie zoek raakt, u een aanrijding met uw auto
krijgt, er brand uitbreekt in uw huis etc. U kunt hierbij denken aan een
ziektekostenverzekeringen, een arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, een
reisverzekering, een autoverzekering en een brandverzekering.
2. verzekeringen die een (vaste) som geld uitkeren als u of één van uw gezinsleden
blijvend invalide wordt of komt te overlijden.
3. levensverzekeringen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om verzekeringen waarmee u
spaart voor een aanvullend pensioen, een studie voor uw kind, de aflossing van een schuld of ander toekomstige zaken. Voorbeelden hiervan zijn: koopsompolis,
studieverzekering, een gemengde verzekering in combinatie met een hypotheek of
financiering.
4. hypotheken.Onze doelstelling hierbij is ervoor te zorgen dat de financiering voor de
aankoop van uw woning goed aansluit bij uw persoonlijke situatie en uw financiële
mogelijkheden.
5. financiële planning. Dit houdt in dat wij u inzage geven in uw financiële situatie nu
en in de toekomst. In de mate waarin u dat wenselijk acht, kunnen wij u vervolgens
adviseren over financiële producten om uw inkomsten veilig te stellen dan wel te
doen toenemen.
Uit hoofde van ons werk beschikken wij over gegevens van u als klant. Deze gegevens zullen conform de Wet bescherming persoonsgegevens worden behandeld.

2. Schadeverzekeringen
Indien u ons inschakelt op het gebied van deze verzekeringen, kunt u van ons de volgende dienstverlening verwachten:
1. Wij maken op basis van door u verstrekte gegevens een inventarisatie van uw huidige
verzekeringspakket. Hierbij adviseren wij u welk deel van de risico's u zou moeten
verzekeren en welke risico's u wellicht voor eigen rekening kunt nemen.
2. Wij helpen u met het tijdig opzeggen van bestaande verzekeringen die elders lopen.
3. Wij geven u tips en adviezen zodat u de kans op schade door bijvoorbeeld brand of
diefstal kunt verminderen en daarmee onnodige premielasten kunt voorkomen.
4. Samen met u letten wij erop dat u niet te veel, maar ook niet te weinig, verzekert.
5. Wij lopen met u, mits u dat op prijs stelt, de belangrijkste verschillen in voorwaarden
door tussen gelijksoortige, concurrerende verzekeringsproducten. Wij geven hierbij
ons advies teneinde u te helpen bij de keuze van voorwaarden zodat deze naar onze
mening het beste aansluiten bij uw specifieke wensen en omstandigheden.
6. Wij staan u terzijde bij het invullen van de aanvraag van een verzekering.
7. Wij controleren met u of de aanvraag van een verzekering correct en volledig is
opgesteld.
8. In een later stadium controleren wij of de polis die u van de verzekeraar ontvangt
conform de aanvraag is.
9. Indien noodzakelijk en gewenst besteden wij aandacht aan een voorlopige dekking.
Dit is belangrijk wanneer het gaat om een risico dat zich kan voordoen tussen het
moment waarop u de verzekering aanvraagt en het moment dat de
verzekeringsovereenkomst tot stand is gekomen. Soms duurt de acceptatie enige
dagen. Soms moet eerst aanvullende informatie worden verstrekt. Indien precies in
die periode een schade optreedt, kan het belangrijk voor u zijn dat u hiervoor
verzekerd bent. Niet in alle gevallen zijn verzekeringsmaatschappijen overigens
bereid voor deze periode een voorlopige dekking te verlenen.
10. In een aantal gevallen bespreken wij bij het einde van de verzekeringsperiode met u
wat voor u de meest wenselijke keuze is: de verzekering voortzetten, aanpassen of bij
een andere verzekeraar onderbrengen.
11. Wij controleren de premies die verzekeraars bij u in rekening brengen.
12. Wij archiveren alle stukken die op uw situatie betrekking hebben in een persoonlijk
dossier.
13. Door middel van de periodieke contacten die tussen u en ons plaatsvinden, spannen
wij ons in om te zorgen dat uw verzekeringspakket zo goed mogelijk blijft aansluiten
bij uw persoonlijke omstandigheden.
14. Mocht u schade ondervinden, dan behartigen wij uw belangen. Bijvoorbeeld in het
contact met de verzekeringsmaatschappij.
Indien er sprake is van overlijden of blijvende invaliditeit, zullen wij die maatregelen. namens u treffen die noodzakelijk zijn om de verzekeringsmaatschappij in staat te
stellen de uitkering te verrichten waarop u of uw erfgenamen recht hebben op grond
van de afgesloten verzekering.

3. Levensverzekeringen
Indien u ons op het gebied van levensverzekeringen inschakelt, kunt u van ons desgewenst de volgende dienstverlening verwachten:
1. Wij inventariseren uw gezinssamenstelling en onderzoeken welke voorzieningen u al hebt. Desgewenst onderzoeken wij tevens welke voorzieningen u al hebt getroffen
voor uw pensioen.
2. Wij onderzoeken vervolgens met u welke risico's u kunt verzekeren en welke risico's
u zelf kunt dragen.
3. In onze adviezen houden wij rekening met de fiscale mogelijkheden zoals die voor
uw situatie gelden.
4. Wij staan u terzijde bij het invullen van de aanvraag van een verzekering.
5. Wij controleren met u of de aanvraag van een verzekering correct en volledig is
opgesteld.
6. In een later stadium controleren wij of de polis die u van de verzekeraar ontvangt
conform de aanvraag is.
7. Indien noodzakelijk, bieden wij begeleiding bij het verzorgen van de medische
keuring.
8. Net als bij schadeverzekeringen besteden wij voor zover noodzakelijk en gewenst
aandacht aan een voorlopige dekking. Dit is belangrijk wanneer het gaat om een
risico dat zich kan voordoen tussen het moment waarop u de verzekering aanvraagt
en het moment dat de verzekeringsmaatschappij de verzekering accepteert. Indien
precies in die periode een schade optreedt, kan het belangrijk voor u zijn dat u
hiervoor verzekerd bent. Niet in alle gevallen zijn verzekeringsmaatschappijen
overigens bereid voor deze periode een voorlopige dekking te verlenen.
9. Wij archiveren alle stukken die op uw situatie betrekking hebben in een persoonlijk
dossier.
10. Door middel van de periodieke contacten die tussen u en ons plaatsvinden, spannen wij ons in om te zorgen dat uw verzekeringspakket zo goed mogelijk blijft aansluiten bij uw persoonlijke omstandigheden.
11. Wanneer zich in de sociale of fiscale wetgeving relevante veranderingen van
algemene aard voordoen, informeren wij onze relaties over deze wijzigingen. Indien
relaties daar prijs op stellen gaan wij na in welke mate deze wijzigingen specifiek van
belang zijn voor hun individuele situatie.
12. Indien relaties van ons kantoor wijzigingen willen aanbrengen in de wijze waarop
spaarpremies namens onze relaties door verzekeringsmaatschappijen worden belegd, begeleiden wij op uw verzoek de communicatie hierover met de betreffende
financiële instelling.
13. Een levensverzekering sluit u voor een langere periode. Door verandering van
omstandigheden kan het voorkomen dat u eerder dan gepland de verzekering wilt
beëindigen. In een dergelijke situatie geven wij u inzicht in de fiscale en financiële
consequenties van deze voortijdige beëindiging. Samen met u bespreken wij de
verschillende mogelijkheden van bijvoorbeeld afkoop of het premievrij maken van de
levensverzekering
14. Ook kunnen wij u bijstaan bij het regelen van waardeoverdracht van het opgebouwde
pensioen bij echtscheiding of veranderen van baan.
15. Indien de datum waarop de levensverzekering tot uitkering komt bekend is,
bespreken wij met u op welke wijze de uitkering het best kan geschieden en indien
gewenst de mogelijkheden van herbelegging.
Wij toetsen de uitkering aan de hand van de polisvoorwaarden zoals die voor u gelden.
17. Indien recht op een uitkering ontstaat door overlijden van de verzekerde zullen wij
namens u maatregelen treffen die noodzakelijk zijn om de verzekeringsmaatschappij
in staat te stellen die uitkering aan u of uw erfgenamen te verrichten.

Wat verwachten wij van u?
1. U mag aan onze adviezen en dienstverlening hoge eisen stellen; maar wij verwachten ook een paar dingen van u. In elk geval dat u de juiste gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar gerechtigd is bij schade deze niet of niet geheel te vergoeden.
2. Heeft u elders verzekeringen lopen, dan is het voor ons belangrijk dat wij dat weten. Deze informatie is nodig om te bepalen of er in uw geval sprake is van onder- of juist
oververzekering.
3. Ook als uw persoonlijke situatie wijzigt of er zich wijzigingen voordoen met betrekking tot verzekerde zaken, verwachten wij van u dat u dit aan ons doorgeeft. Dit is belangrijk om te voorkomen dat belangrijke risico's onverzekerd blijven.
4. Onder wijziging van persoonlijke situatie vallen onder meer de volgende onderwerpen:
geboorte, samenwonen, huwelijk, scheiding, overlijden, wijziging van bestemming van uw woning, wijziging van beroep, relevante verandering van inkomen, aan- en verbouw van uw woning, verhuizing en beëindiging van of wijziging in elders lopende verzekeringen.
5. Wij onderhouden alle contacten met de verzekeraar. In het geval u zelf in contact wilt staan met de verzekeraar, stellen wij deze daarvan op de hoogte. Graag worden wij door u op de hoogte gesteld van eventuele rechtstreekse communicatie met de verzekeraar.
6. Wij vragen u de gegevens uit de ontvangen stukken te controleren op juistheid en
onjuistheden zo spoedig mogelijk aan ons door te geven.

Onze bereikbaarheid
1. Wij willen goed bereikbaar zijn voor onze relaties. U kunt op de volgende wijze contact met ons opnemen:
2. de Bruijn Assurantiën
Hoogstraat 89
3137 ZD Vlaardingen
Website: www.dbah.nl
Telefoon: 010-4603100
Telefoon buiten kantoortijd: 06-5313136104
Fax: 010-4601616
E-mailadres: info@dbah.nl
3. Wij zijn op werkdagen geopend van 9.00 uur tot en met 17.00 uur.
4. Voor afspraken buiten kantooruren kunt u ons bellen.
5. Telefoon tijdens kantooruren: 010-4603100.
6. Telefoon buiten kantooruren: 06-5313136104
7. Bij spoed, zoals ongeval, overlijden, of ingrijpende schade kunt u ons bereiken via
telefoonnummer: 06-5313136104
8. Indien u ons telefonisch een opdracht geeft (bijvoorbeeld een wijziging in uw situatie),
bevestig deze dan ook per post, fax (010-4601616) of e-mail info@dbah.nl

De premie
Premiebetalingen kunnen op verschillende wijze plaatsvinden. Bij elke polis wordt aangegeven welke incassomethode zal worden gevolgd
Incasso door verzekeraar
1. U kunt de verzekeraar machtigen om de premie via automatische incasso van uw
bank- of girorekening te laten schrijven.
2. Premieafschrijving gebeurt op een vast moment dat vooraf aan u is bekendgemaakt.
3. Ook kunt u uw premie overmaken met behulp van een acceptgiro.
4. Premies worden in principe per jaar betaald.
5. In overleg met ons kunt u ervoor kiezen premies per half jaar, kwartaal of
maandelijks te betalen
6. Als er kosten zijn gemoeid met de periodieke premiebetaling, dan wordt u daarover
ingelicht.
7. Als u vragen hebt over de afschrijving, het niet eens bent met de hoogte van de
afschrijving of een afschrijving wilt terugvorderen, kunnen wij u hierin adviseren en
bijstaan.
8. Als u kiest voor gespreide premiebetaling, dan betaalt u daar in sommige gevallen
een opslag voor.
Afspraken rondom premiebetaling
1. Het is belangrijk dat u de premies tijdig betaalt. Indien u de premies niet tijdig betaalt kan de verzekeringsmaatschappij in bepaalde omstandigheden bij schade weigeren deze te vergoeden. Ook kan dan alsnog de verschuldigde premie gerechtelijk worden geïncasseerd. De hieraan verbonden kosten kunnen aan u in rekening worden gebracht.
2. Als u verwacht niet op tijd te kunnen betalen, informeert u ons dan tijdig, zodat we
naar een oplossing kunnen zoeken.
3. Indien u op grond van de verzekeringsvoorwaarden recht hebt op gehele of
gedeeltelijke premierestitutie zullen wij namens u de contacten met de
verzekeringsmaatschappij hierover verzorgen.

Onze relatie met verzekeraars
1. Wij zijn adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij vrij zijn om u een product van verschillende
verzekeringsmaatschappijen te adviseren. Omdat wij ook geen leningen hebben van banken of verzekeraars, zijn wij niet gedwongen bepaalde verzekeraars of banken te kiezen dit niet in het belang van de klant zijn.

Hoe worden wij beloond?
1. Beloning op basis van provisie
Wij ontvangen van (de) verzekeringsmaatschappij(en) waar uw verzekering gesloten is een kostenvergoeding die onderdeel vormt van de premie die bij u in rekening wordt gebracht. Indien er extra diensten aan u worden geleverd waarvoor u rechtstreeks kosten in rekening worden gebracht informeren wij u hierover vooraf.
2. Beloning op basis van declaratie
1. Sommige van onze diensten berekenen wij u op basis van uurtarieven of een vast bedrag wat wij vooraf  met u zijn overeengekomen.
2. Voordat wij aan een opdracht beginnen, maken we een inschatting van zowel de
inhoud van de dienstverlening, als de kosten die hiermee gemoeid zijn.
3. Op het moment dat meerwerk ontstaat ten opzichte van de aangenomen opdracht,
stellen wij u op de hoogte van de financiële consequenties die dit heeft. Tenzij wordt gewerkt met het eerder genoemde vaste bedrag.
4. Wij vragen bij sommige opdrachten een voorschot op de nog te maken kosten.
5. Wij specificeren onze nota’s naar opdracht en het aantal uren dat daarmee gemoeid is.
Onze kwaliteitI.
1. Ons kantoor is ingeschreven bij de AFM (= Autoriteit Financiële Markten) onder nummer 12009643. Registratie is een wettelijke verplichting om te kunnen bemiddelen bij  verzekeringen. Tevens is de heer R.K. de Bruijn ingeschreven bij het SEH (= Stichting Erkend Hypotheekadviseur).  
2.Onze assurantieadviseurs bekwamen zich in hun vak via permanente educatie.
3. Wij zijn in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Beëindiging relatie
1. U hebt het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. U kunt uw verzekeringsmaatschappij verzoeken de lopende verzekeringen over te dragen naar de adviseur van uw keuze.
2. Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven. De zorgplicht van uw verzekering ligt bij ons totdat een ander intermediair deze zorgplicht overneemt.

Klachten
1. Als u een klacht hebt over een afhandeling of onze werkwijze in het algemeen of over gebrekkige informatie over de wijze van onze dienstverlening, verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren.
2. Na ontvangst van uw klacht nemen wij snel contact met u op.
3. Alle klachten worden door de directie behandeld.
4. Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij de onafhankelijke
Stichting Klachteninstituut
Postbus 93560
2509 AN, Den Haag
tel. : (070) 333 89 99
fax : ( 070) 333 89 00
e-mail: info@klachteninstituut.nl
website: www.klachteninstituut.nl
U kunt zich tevens tot de burgerlijke rechter wenden.
01/09/2006

Keurmerken